تیکت جایزه , دستگاه تیکت و شمارنده تیکیت شهربازی

تیکت جایزه تجهیزات جایزه ای شهربازی با مشخصات:
Special Printed Redemption Tickets
180grm wood free paper
طبق طرح سفارش 4 رنگ افست با شماره سریال
دستگاه تیکت
شمارنده تیکت

تصاویر محصول