کدینگ کارتهای بازی اینتر کارت و ساکوا

تولید و کدینگ کارتهای مگنت سه تراک شهر بازی اینترکارت و ساکوا
مشخصات کارت 56mm*86mm
ضخامت کارت 760میکرون
نوار مغناطیسی سه تراک
چاپ افست چهاررنگ رو و پشت کارت طبق طرح سفارشی
درج شماره سریال و بارکد
کدینگ اختصاصی (Site Code)